Canlıların Temel Bileşenleri Test

 


1) Peşpeşe öğünlerde devamlı karbonhidrat besin alan insanın kanında aşağıdakilerden hangisinin miktarında bir artış görülür?

A) Laktoz

B) Maltoz

C) Glikoz

D) Sakaroz

E) Glikojen

2)

I- Riboz

II- Glikoz

III- Galaktoz

IV- Deoksiriboz

V- Fruktoz

Yukarıdaki monosakkaritlerden hangisi ya da hangileri beş karbonludur?

A) Yalnız I

B) I ve IV

C) IV ve V

D) Yalnız III

E) II ve III

3) Yağ moleküllerini sentezlemek için 5 molekül gliserol kullanılmıştır. Buna göre sentez sırasında kullanılan yağ asidi ve açığa çıkan su molekülü sayısı nedir?

Kullanılan Açığa çıkan

Yağ asidi su molekülü

A) 15 15

B) 10 10

C) 5 15

D) 15 5

E) 10 5

4) Aşağıdakilerden hangisi yağların özelliği değildir?

A) Hücre zarının yapısına katılma

B) Enerji ihtiyacını karşılama

C) Bütün vitaminlerin yapısına katılma

D) Bazı hormonların yapısına katılma

E) Soğuktan korumayı sağlama

5) Bir hücrede protein sentezi sırasında 73 molekül su açığa çıkıyor ise bu proteinin sentezlenmesinde görev yapan mRNA’da en az kaç kodon vardır?

A) 72

B) 74

C) 146

D) 216

E) 222

6) Bir polipeptitin yapısında 18 peptit bağı varsa bu molekülün sentezinde kaç molekül aminoasit kullanılır?

A) 17

B) 18

C) 19

D) 34

E) 36

7) 16 çeşit aminoasitten oluşan 96 amino asitlik bir protein zincirinin oluşmasında kaç molekül su açığa çıkar?

A) 180

B) 95

C) 96

D) 97

E) 100

8)

I- Koenzim eksikliği

II- Kofaktör eksikliği

III- İnhibatör varlığı

IV- Substrat miktarının artması

Yukarıdaki verilenlerden hangileri enzim faaliyetini olumsuz yönde etkiler?

A) I-II-III

B) II-III

C) I-II

D) I-II-III-IV

E) III-IV

9) Adenin nükleotitlerin sayısı guanin nükleotitlerin sayısının iki katı olan bir DNA'da sitozin sayısı 400 olduğuna göre bu DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı kaçtır?

A) 800 B) 1200 C) 1600 D) 1800 E) 2400

10) Bir enziminin çalışma hızını bulmak için;
I. Substrat miktarı
II. Zaman
III. Oluşan ürün
faktörlerinden hangileri gerekli ve yeterlidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

11) DNA Molekülünde anlamlı zincirindeki baz sırası GCGAT ise Tamalayıcı zincirdeki baz sırası hangisidir?

A) CTAGC

B) GTAGC

C) CATGC

D) CGCTA

E) GCGTA

12) 150 aminoasitten bir protein molekülü sentezlenirken toplam kaç molekül su açığa çıkar?

A)150 B)149 C)75

D)151 E)50

13) Nükleik asitlerin temel yapı birimi olan nükleotitlerin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Glikoz

B) Pentoz

C) Fosforik asit

D) Glikozit bağı

E) Diester bağı

14) AGT ve GCG şifrelerine sahip bir DNA parçasından sentezlenen mRNA ya uyacak tRNA antikodonları hangisidir?

A) AGU GCG

B) UCA CGC

C) UCU CGC

D) UGU GCG

E) TCA CGC

15) 1800 aminoasit içeren polipeptit zinciri elde etmek için çekirdekteki DNA en az kaç kodon kapsayan mRNA sentezlemelidir?

A) 5400 B) 1800 C) 900

D) 600 E) 300

16) Nükleik asitlerin yapısına katılan bazlardan hangisi RNA da bulunmaz?

A) Adenin

B) Guanin

C) Sitozin

D) Timin

E) Urasil

17) Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA yapısına katılan değişmez bir yapı taşıdır?

A) Timin nükleotit

B) Urasil nükleotit

C) Fosforik asit

D) Pentoz

E) Heksoz

18) Anlamlı bir ipliğinde 450 nükleotid bulunan bir DNA molekülünde Adenin Nükleotit sayısı 200 dür. DNA molekülünde toplam kaç Hidrojen Bağı bulunur?(turkeyarena.com)

A) 1100 B) 1150 C) 1800

E) 1950 E) 2700

19) Sitozin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde;
I. Hidrojen bağ sayısı
II. Guanin sayısı
III. Timin sayısı
durumlarından hangileri bilinirse, toplam nükleotit sayısı hesaplanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I ve II

20) Aşağıdaki organik bileşikler ve yapı taşları eşleştirilmiştir. Yanlış olan hangisidir?

A) Protein-Aminoasit

B) Yağ-Yağ asiti ve gliserin

C) Glikojen-Glikoz

D) Selüloz-Glikoz

E) Laktoz-Früktoz

21) Organik bileşik olmasına rağmen aşağıdakilerden hangisi canlı hücrelerde enerji kaynağı olarak kullanılamaz?

A) Glikoz

B) Vitamin

C) Protein

D) Yağ asiti

E) Yağ

22) Bir hücre enerji ihtiyacını karşılamak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini kullanır?

A) Protein B) Yağ C)Nişasta D) Glikojen E)Glikoz

23) Bir RNA molekülünün yapısında bulunan adenin nükleotidinin hidrolizinden aşağıdaki hangi moleküller meydana gelir?

A) Adenin, deoksiriboz, fosforik asit

B) Adenin, DNA polimeraz, DNAaz

C) Adenin, riboz, 3 fosforik asit

D) Adenin, deoksiriboz, 3 fosforik asit

E) Adenin, riboz, fosforik asit

24) Protei'n sentezinde kalıp olarak iş gören mRNA üzerindeki kodon sayısı 48 ise, bu mRNA'nın sentezlendiği DNA'daki gen bölgesinin nükleotit sayısı kaçtır?

A) 48 B) 96 C) 144
D) 192 E) 288

25) Bir DNA molekülünün o yerdeki baz dizilimi

5' ATT GGC TAC 3' ise buna göre mRNA'nın baz dizilimi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 5' TAA CCG A TG 3'
B) 5' UAA CCG A UG 3'
C) 3' UAA CCG AUG 5'
D) 3' TAA CCG ATG 5'
E) 3' AAU CCG A UG 5'

Cevap Anahtarı
1-C
2-B
3-A
4-C
5-B
6-C
7-B
8-A
9-E
10-E
11-D
12-
13-A
14-A
15-B
16-D
17-C
18-B
19-D
20-E
21-B
22-E
23-E
24-C
25-C

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !