Canlıların Sınıflandırılması İle İlgili Test Soruları

1. Bazı fotosentik bakteriler fotosentez yaparken yeşil bitkilerden farklı olarak H2O yerine H2S kullanırlar.
Buna göre, bu fotosentik bakterilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Karbon kaynağı olarak CO2 yi kullanırlar 
B) Fotosentez sonucunda glikoz sentezlerler
C) Fotosentez sonucu O2 açığa çıkarırlar
D) Klorofilli ve ototrof organizmalardır 
E) Fotosentez sonucu kükürt biriktirirler

2. I.Bir hücreli olma 
II.Zarlı organel taşıma 
III.Ototrof olarak beslenme
IV.Hücre duvarına sahip olma 

Yukarıdakilerden hangileri,protista grubu canlıları, monera grubu canlılarından ayıran temel özelliklerdendir?
A)Yalnız II B)I ve II C)I ve III
D)II ve III E)I ve IV

3. Bir bakteri türü, 
I.Işık emilimi 
II.Fermantasyon
III.Nitrifikasyon
IV.Çürütme(Amonifikasyon)
Olaylarından hangilerini gerçekleştirebildiği için ototrof olarak kabul edilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I veya III
D)II veya IV E)I veya IV

4. I.Vücut büyüklüğü arttıkça türlerin kromozom sayısı da artar.
II.En fazla farklılık ve kalıtsal çeşitlilik alemdeki gruplar arasında bulunur.
III.Türdeki bireylerin en önemli özelliği verimli döller oluşturur.
Doğal sınıflandırmada kullanılan canlı gruplarına ait yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru değildir?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II
D)II ve III E)I, II ve III

5.Bakterileri çevreleyen başlıca iki örtü vardır.En içte hücre zarı ,onun üstünde ise hücre duvarı yer alır
Aşağıda verilen maddelerden hangileri bakterilerdeki hücre örtülerinin yapısına katılmaz?
A)Selüloz B)Proteinler C)Yağlar(lipidler)
D)Karbonhidratlar E)Mineraller

6. Canlıların ,bugün kullandığımız filogenik (doğal) sınıflandırılması yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?
A)Nicel gözlemler B)Anatomik benzerlikler 
C)Homolog organlar D)Embriyonik benzerlikler
E)Analog organlar
7. –Mayalar
-Bakteriler
-Küfler
Yukarıda verilen üç canlı grubunun en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bir hücreli ökaryat olmaları 
B)Prokaryot hücre yapısında olmaları
C)Çoğunun saprofit olarak beslenmesi
D)Kemosentez yapabilmeleri 
E)Ancak nemli yerlerde yaşamaları

8. Protista aleminde yer alan ototrof canlılar için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?
A)Kloroplast bulundururlar
B)Taksis (göçüm) hareketi yaparlar
C)Hem de heteotrof olarak beslenirler.
D)Hücre çeperleri vardır
E)Kamçılarıyla hareket ederler.

9. –Belirgin bir çekirdekleri yoktur.
-Zarlı organel taşımazlar
-Fotosentetik türleri sitoplazmalarında klorofil pigmenti bulundururlar.
Yukarıdaki özellikleri taşıyan canlılar ,hangi grup adı altında sınıflandırılır?
A)Ökaryat B)Prokaryot C)Saprofit
D)Ototrof E)Cıvık mantar

10. Evcil köpek ve ev kedisi hem etçil hem de otçul olarak beslenen iki farklı türdür.
Bu türler , aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisinde ortak kullanılmıştır?
A)Alem B)Şube C)Sınıf 
D)Familya E)Takım 

11.Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili;’’Protista ile Paramesyum’’ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi arasında yoktur?
A)Monera  Bakteri 
B)Protista  Öglena 
C)Fungi  Bira mayası
D)Bitkiler  Mavi-yeşil alg
E)Hayvanlar  Hidra 

12.Aşağıdaki memeli gruplarından hangisi diğerlerinden daha fazla tür bulundurur?
A)Gagalı memeliler 
B)Plasentalı memeliler 
C)Geviş getiren memeliler
D)Keseli memeliler
E)Yüzen memeliler


13. I.Protein sentezi 
II.DNA eşlenmesi 
III.Sitoplazma bölünmesi 
IV.RNA sentezlenmesi 
Bir bakterinin üremesi sırasında görülen yukarıdaki olaylardan hangileri , bütün DNA virüslerinin üremesinin üremeleri sırasında görülür?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III
D)I, II ve III E)III ve IV

14. Özel olarak hazırlanmış bir besi yerine bölünme süresi 20 dk. Olan ,50 bakterilik bir koloni aşılanarak , 3 saat arayla üremeye bırakılıyor 
Ortam şartlarının , bakterilerin gelişmesini olumsuz etkilemeye başladığını ilk olarak aşağıdakilerin hangisi gösterir ?
A)1. saatin sonunda 400 bakteri bulunur
B)100 dakika sonra 1.600 bakteri bulunur.
C)2. saatin sonunda 2.300 bakteri bulunur.
D)140. dakikanın sonunda 4.600 bakteri bulunur.
E)3. saatin sonunda 11.000 bakteri bulunur.

15. Hayvanlarla ilgili; 
I.Sırtlarında sinir şeridi bulunur.
II.Akciğer solunumu yapar
III.Yavrularını sütle beslerler
IV.Solunum organı yutakla bağlantılıdır.
Özelliklerinden hangileri bütün omurgalı gruplarındandır?
A)Yalnız II B)I ve IV C)I ,II ve III

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !